Kontakt

Domov Jitka, o. p. s.

Jasenická 1362

755 01 Vsetín

tel.: 571 424 850

e-mail: info@domovjitka.cz

IČ: 286 34 764

 

Facebook:

Hlavní podporovatelé

Mpsv

Zlinsky-kraj

Zlin

Novinky

Nový web a zdarma díky banan.cz

14.8.2012

Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)Poslání, cíle a zásady naší služby

Týdenní stacionář

Poslání


Cílem služby týdenního stacionáře je umožnit lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít život, který v co největší míře odpovídá životu jejich věkových vrstevníků ve většinové společnosti. Služba je maximálně zaměřená na jednotlivce a její jedinečnost spočívá v nabídce rodinného prostředí, ve kterém žijí od pondělí do pátku. Víkendy pak mohou prožívat se svými blízkými v rodinách. Jsou vedeni v co největší míře k samostatnosti, vždy však s přihlédnutím k jejich osobním možnostem a rizikům která samostatnost přináší. Podpora, dopomoc a pomoc je podřízena identickým potřebám každého jednotlivce.

Cílová skupina a kapacita služby


Služba týdenního stacionáře je poskytována v zařízení rodinného typu, které má kapacitu 10 lůžek.

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením (upřesnění kombinovaného postižení - jedná se o osoby s mentálním postižením doplněným o postižení tělesné, případně v kombinaci s chronickým duševním onemocněním)

Popis služby


Služba týdenního stacionáře je poskytována od pondělí - od 7.00 hod do pátku - 17.00 hod. na 10 lůžkách ve dvoulůžkových pokojích

Služba je zaměřena na tyto aktivity, naplňované vždy v souladu s individuálním plán klienta:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování, případně přenocování
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • sociální poradenství
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačností a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Pravidla poskytování služby


Dopoledne spočívá v individuální práci s klienty, odpoledne je převážně zaměřeno na volné aktivity klientů. Podle potřeb a stanovených cílů je další čas věnován úklidu, vaření, praní, osobním pohovorům,volné zábavě aj. Večer pracovník v sociálních službách dohlíží na osobní hygienu. Vzhledem k tomu, že klienti zatím nejsou schopni ani za pomocí zaměstnanců připravit si převážnou část hlavních jídel, oběd je zajištěn dodavatelskou organizací. Klientům je poskytována, podpora a pomoc při zvládaní běžných denních úkonů a činností. Vždy s ohledem na individuální potřeby v závislosti na jejich potřebách a přáních. Pomoc a kontrola asistenta je intenzivní ve všech činnostech a oblastech života:

 • praktický nácvik pracovních činností v oblasti vedení domácností, osobní hygieny,cestování MHD aj.
 • nácvik komunikační schopnosti klientů s použitím socioterapeutických her
 • pomocí alternativní a augmentativní komunikace, je vedeno dorozumívání se s klienty s velkou mírou problémů v porozumění
 • individuální pohovory o aktuálních problémech a pocitech klienta
 • motivace, pomoc a doprovod při aktivním využití volného času

Volnočasové aktivity


Pravidelně se klienti zúčastňují ozdravných, rekondičních a rehabilitačních pobytů.

Metody práce


Pobyt ve stacionáři zajišťuje poskytované služby tak, aby:

 • byly maximálně integrované a začleňovaly klienty do běžného prostředí
 • umožňovaly klientům využívat běžnou společenskou nabídku a veřejné služby pro ostatní občany
 • preferovaly aktivní podporu před pasivní péčí
 • podporovaly maximálně dosažitelnou soběstačnost klientů
 • respektovaly lidskou důstojnost, soukromí a práva klientů
 • nediskriminovaly ani neodůvodněně neznevýhodňovaly žádného klienta vůči ostatním
 • dynamicky reflektovaly změny (např. zlepšení schopností, zhoršení zdravotního stavu, stárnutí, ...
 • byly v souladu se standardy kvality sociálních služeb, vnitřních předpisů a zákonných předpisů

Odlehčovací služba

Poslání


Posláním odlehčovací služby Domova Jitka je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Dále rozvoj samostatnosti osoby využívající odlehčovací službu nebo alespoň zachování jejího dosavadního stavu.

Cílová skupina a kapacita služby


Cílovou skupinu odlehčovací služby Domova Jitka tvoří:

 • muži a ženy s mentálním a kombinovaným postižením. (Za kombinované postižení se považuje mentální postižení doplněné fyzickým postižením nebo duševním onemocněním)
 • věk 8 – 65 let
 • Lidé s poruchou autistiského spektra
 • Lidem na vozíčku nebo s postižením autistického spektra poskytujeme také osobní asistenci. Osobní asistenci jsme schopni poskytnout vždy pouze jednomu klientovi v průběhu denní služby. Klienti na vozíku mají přístup jen do části budovy v přízemí

Služba má kapacitu 2 lůžka.