Hledat

Fotogalerie


Obsazení odlehčovací služby

Podívejte se, kdy máme volno

int(1)


Kontakt

Domov Jitka o. p. s.

Jasenická 1362

755 01 Vsetín

tel.: 571 424 850

e-mail: info@domovjitka.cz

IČ: 286 34 764

 

Facebook:

Hlavní podporovatelé

Mpsv

Zlin

Mesto_vsetin

int(1)

Novinky

Nový web a zdarma díky banan.cz

14.8.2012

Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)Odlehčovací služba

Poslání


Posláním odlehčovací služby je umožnit rodičům, opatrovníkům a pečujícím rodinám, alespoň částečný odpočinek a také prostor pro zajištění svých osobních záležitostí, které zákonitě přináší nemoc, stáří nebo více dětí v rodině. Pečující osoby nemohou zabezpečovat péči o svého rodinného příslušníka s postižením bez ohledu na své vlastní zdraví. Pro pečující osoby je také nutná vlastní seberealizace z důvodů načerpání fyzických a psychických sil, které vyžaduje jejich pečující práce. Pravidelné využívání služby je také prevencí vůči syndromu vyhoření a zmírňuje případné napětí v rodině.

Služba je maximálně zaměřená na jednotlivce a její jedinečnost spočívá v nabídce rodinného prostředí. Klienti v odlehčovací službě si v našem zařízení zvykají na způsob života dospělých lidí, kteří mohou za určitých podmínek a podpory směrovat k životu v chráněném bydlení. Jsou vedeni k co největší míře samostatnosti, vždy však s přihlédnutím k jejich osobním možnostem a rizikům která samostatnost přináší. Služba je poskytována v součinnosti s pečujícími osobami a opatrovníky. Vedeme člověka s postižením k intenzivnímu využívání běžných zdrojů ve společnosti a systému služeb, jakými jsou vzdělání, péče o zdraví, zaměstnanost, ale také rodina, přátelé, kulturní a společenský život. Podpora, dopomoc a pomoc je podřízena identickým potřebám každého jednotlivce.

Cílová skupina


 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením (upřesnění kombinovaného postižení - jedná se o osoby s mentálním postižením doplněným o postižení tělesné, případně v kombinaci s chronickým duševním onemocněním)
 • Věk – od 11 let do 64 let (děti, ženy i muži)
 • Ve výjimečných případech, kdy je volná kapacita a pečující rodina je v potřebnosti, můžeme přijmout i mladšího nebo staršího klienta

Zásady poskytování sociální služby


Pobyt ve stacionáři zajišťuje poskytované služby tak, aby:

 • byly maximálně integrované a začleňovaly klienty do běžného prostředí (bydlení, škola, zábava),
 • umožňovaly klientům využívat běžnou společenskou nabídku a veřejné služby pro ostatní občany, 
 • preferovaly aktivní podporu před pasivní péčí,
 • podporovaly maximálně dosažitelnou soběstačnost klientů,
 • respektovaly lidskou důstojnost, soukromí a práva klientů
 • nediskriminovaly ani neodůvodněně neznevýhodňovaly žádného klienta vůči ostatním,
 • dynamicky reflektovaly změny (např. zlepšení schopností, zhoršení zdravotního stavu, stárnutí atd.),
 • byly v souladu se standardy kvality sociálních služeb, vnitřních předpisů a zákonných předpisů.

Principy poskytovaných služeb:


 • nezávislost a autonomie pro uživatele služeb
 • začlenění a integrace
 • respektování potřeb
 • služba je určována individuálními potřebami uživatelů
 • partnerství
 • pracovat společně
 • kvalita - záruky kvality poskytnuté ochranu zranitelným lidem
 • rovnost bez diskriminace

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby


Pohovor se zájemcem o službu, klientem:

Před přijetím do stacionáře a podepsáním smlouvy o poskytování služeb je proveden pohovor s pracovníkem organizace.

Pohovor s klientem popř. se zákonnými zástupci provádí ředitel a sociální pracovník stacionáře.

Při jednání s klientem o možnosti ubytování, dostává informační materiály včetně ceníku poskytovaných služeb. Ubytování je poskytováno klientům - osobám s mentálním, nebo kombinovaným postižením na základě smluvního vztahu.

Při pohovoru jsou zjišťovány základní informace o klientovi. Podrobně jsou získávány a probírány jeho rodinné, zdravotní a sociální podmínky a vytyčují se jeho osobní cíle. Zákonní zástupci jsou povinni informovat o stavu pravdivě a nezatajovat žádné informace, které by mohly ovlivnit přijetí klienta.

Klient / zákonný zástupce, je povinen doložit vyjádření lékaře o vhodnosti umístění do týdenního stacionáře k poskytnutí odlehčovací služby. Dokládá také podklad o aktuální medikaci a zdravotním stavu klienta.

Klientovi a zákonnému zástupci klienta jsou poskytnuty veškeré nezbytné informace o ubytování a dalších službách, které může klient využívat.

Provede se základní seznámení s právy a povinnostmi vyplývajícími z poskytování služeb stacionáře.

Uvádí se informace o výši úhrad za pobyt ve stacionáři a služby s tím spojené, které jsou uvedeny v sazebníku úhrad. Klient nebo jeho zákonný zástupce také obdrží Všeobecné podmínky za které se služby poskytují.

Klient popř. zákonný zástupce společně je podrobně seznámen s novým prostředím, ve kterém bude pobývat. Při prohlídce dochází také k vysvětlení základních pravidel stacionáře.

Jasné dojednání podmínek za jakých je služba poskytována:

 • zájemce o službu je informován o službách a podmínkách za jakých je služba poskytována
 • zájemce o službu má možnost si v klidu prostudovat všechny náležitosti smlouvy a vnitřních předpisů ( Sazebníku úhrad, Všeobecných podmínek poskytování služby ) 
 • v případě nejasností vznese on, či osoba jednající v jeho zájmu, dotazy a požadavky ohledně poskytování služby
 • pokud naše služby vyhovují jeho představám o poskytované službě, potvrdí smlouvu svým podpisem
 • klademe důraz na to, aby měl zájemce dostatek informací a času na zvážení svého rozhodnutí, zda využije našich služeb
 • pokud se jeho představy o službě neshodují s našimi možnostmi mu takovouto službu poskytnout, smlouvu nepodepíše

Rozhodující kritéria pro nepřijetí klienta:

 • kapacita zařízení je naplněna
 • zájemce se vymyká naší cílové skupině
 • neposkytujeme službu o kterou zájemce žádá
 • zdravotní stav zájemce o sociální službu poskytnutí takovéto služby vylučuje

Popis služby


Naplnění základních činností ze zákona108/2006 Sb.

Služba týdenního stacionáře je poskytována od pondělí - od 7.00 hod do pátku - 17.00 hod

Služba týdenního stacionáře je poskytována na 9-ti lůžkách ve dvoulůžkových pokojích / změna kapacity od 1.1.2014 /.

Služba je zaměřena na tyto aktivity, naplňované vždy v souladu s individuálním plán klienta.

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování, případně přenocování
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • sociální poradenství
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačností a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Pravidla poskytování služby


Dopoledne spočívá v individuální práci s klienty, odpoledne je převážně zaměřeno na volné aktivity klientů. Podle potřeb a stanovených cílů je další čas věnován úklidu, vaření, praní, osobním pohovorům, volné zábavě aj. Večer pracovník v sociálních službách dohlíží na osobní hygienu. Vzhledem k tomu, že klienti zatím nejsou schopni ani za pomocí zaměstnanců připravit si převážnou část hlavních jídel, oběd je zajištěn dodavatelskou organizací. Klientům je poskytována, podpora a pomoc při zvládaní běžných denních úkonů a činností. Vždy s ohledem na individuální potřeby v závislosti na jejich potřebách a přáních. Pomoc a kontrola asistenta je intenzivní ve všech činnostech a oblastech života.

 • praktický nácvik pracovních činností v oblasti vedení domácností, osobní hygieny, cestování MHD aj.
 • nácvik komunikační schopnosti klientů s použitím socioterapeutických her,
 • pomocí alternativní a augmentativní komunikace, je vedeno dorozumívání se s klienty s velkou mírou problémů v porozumění
 • individuální pohovory o aktuálních problémech a pocitech klienta,
 • motivace, pomoc a doprovod při aktivním využití volného času.

Volnočasové aktivity jsou zajišťovány dle plánovaných akcí. Pravidelně se klienti zúčastňují ozdravných, rekondičních a rehabilitačních pobytů. Výklad všech vnitřních předpisů týkající se poskytování služeb a činnosti občanů s mentálním postižením je podáván tak, aby byl těmto lidem srozumitelný a nedocházelo k případným nedorozuměním pro občany s mentálním postižením a jejich rodiny.

Metody práce


Sociální práce a úkony přímé obslužné péče jsou poskytovány v souladu se standardy Domova Jitka a jejich pracovních postupů.

Pobyt ve stacionáři zajišťuje poskytované služby tak, aby:

 • byly maximálně integrované a začleňovaly klienty do běžného prostředí
 • umožňovaly klientům využívat běžnou společenskou nabídku a veřejné služby pro ostatní občany,
 • preferovaly aktivní podporu před pasivní péčí,
 • podporovaly maximálně dosažitelnou soběstačnost klientů,
 • respektovaly lidskou důstojnost, soukromí a práva klientů
 • nediskriminovaly ani neodůvodněně neznevýhodňovaly žádného klienta vůči ostatním,
 • dynamicky reflektovaly změny (např. zlepšení schopností, zhoršení zdravotního stavu, stárnutí, ...
 • byly v souladu se standardy kvality sociálních služeb, vnitřních předpisů a zákonných předpisů.

Principy poskytovaných služeb:

 • nezávislost a autonomie pro uživatele služeb
 • přirozené začlenění a integrace mezi spoluobčany
 • respektování potřeb -služba je určována individuálními potřebami uživatelů
 • partnerství
 • pracovat společně v souladu s individuálním plánem klienta
 • kvalita - záruky kvality poskytují ochranu zranitelným lidem
 • rovnost bez diskriminace

Pravidla pro ukončení služby


Ode dne nástupu klienta do zařízení běží tříměsíční zkušební doba. Během této zkušební doby může být smlouva o pobytu ukončena jak ze strany klienta tak ze strany zařízení. Klient může od smlouvy odstoupit kdykoliv.

Organizace může odstoupit v průběhu zkušební doby z důvodu porušování domovního řádu nebo z důvodů uvedených jako kritéria rozhodující pro nepřijetí klienta, dále pak z těchto důvodů uvedených ve smlouvě o poskytnutí sociálních služeb:

 • nezaplacení úhrady dle či. III této smlouvy
 • jestliže osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají ze smlouvy nebo vnitřních pravidel poskytovatele. - za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména zamlčení výše příjmu nebo jeho změna
 • zhoršil-li se natolik zdravotní stav osoby, že vylučuje poskytnutí takové služby nebo by jeho chování z důvodu duševní poruchy narušovalo kolektivní soužití.

Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z výše uvedených důvodů činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď podána.

Úhrady za službu


Smlouva mezi klientem, popř. zákonným zástupcem a poskytovatelem ( Domovem Jitka)

Při nástupu klienta do zařízení podepíše klient nebo jeho zákonný zástupce smlouvu o poskytování- viz příloha

Přílohou smlouvy je ceník - sazebník úhrad. Tento je aktualizován v souladu se zákonem a vždy je předkládán klientům / opatrovníkům před změnou jeho účinností.

Podmínky splatnosti úhrad

Úhrady stanovené Sazebníkem úhrad jsou účtovány za kalendářní měsíc, a to nejpozději do patnáctého dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž poskytovatel (Domov Jitka) vyúčtování předkládá.

Klient je povinen platit úhrady za veškeré služby zpětně, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářních měsíci, za který má být úhrada zaplacena.

Klient je povinen zaplatit tuto úhradu v hotovosti v pokladně poskytovatele, případně ve prospěch účtu Domova Jitka.

Klient je povinen doložit poskytovateli své příjmy a výši svého příspěvku na péči ve smyslu § 11 zákona č. 108/2006 Sb., o poskytování sociálních služeb při nástupu do stacionáře a dále při každé změně výši příjmu a příspěvku. Oznámení o změně ve výši příjmů musí osoba doložit poskytovateli nejpozději do 8 pracovních dnů po posledním dni kalendářního měsíce, za který se platí úhrada.

Zamlčela-li klient skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení, je povinen doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jejího příjmu. Zároveň je tato skutečnost výpovědním důvodem.

Možnost změn ve výši úhrad

Domov Jitka si vyhrazuje právo změnit (zvýšit/snížit) výši úhrad v důsledku předvídatelných či nepředvídatelných událostí, které mají přímý vliv na celkovou výši požadované úhrady.

O každé takové změně musí být klient popř. jeho zákonný zástupce předem srozuměn.

Postup při neplacení úhrad

Pokud zákonný zástupce z vlastní viny platbu včas nezaplatí, (ani nesdělí důvod opoždění platby a nedohodne se např. na splátkovém kalendáři) , je tato skutečnost výpovědním důvodem smlouvy o poskytování sociálních služeb. V případě vzniklého dluhu je pak postupováno občanskoprávní cestou dle příslušných ustanovení Obč. Z.

Zvláštní platby spojené s pobytem a činností klientů

K platbám stanoveným dohodou mohou přibýt ještě platby za fakultativní služby, jako např. úhrada rekreace, ozdravného pobytu, návštěv kulturních a sportovních zařízení, apod. (dle smlouvy o poskytování sociálních služeb)

Ceník - odlehčovací služba